top of page

Video Editing - EECi (Wangchan Valley)

Video : EECi (Wangchan Valley)

Client : PTTวันจันทร์วัลเลย์ ( Wangchan Vallry ) หรือพื้นที่ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์เมืองในอนาคตของบริษัทปตท.ตั้งอยู่ในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง โดย Video ดังกล่าวเป็นการรวบรวม Feature ที่น่าสนใจต่างๆที่ถูกใช้งาน และติดตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองวังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งเมืองดังกล่าวนี้ได้ถูกพัฒนา และต่อยอดมาเป็นระยะเวลากว่าเกือบ 10 ปีแล้ว ซึ่งเป็นเมืองที่มีความน่าสนใจในเชิงธุรกิจการศึกษา และการเป็นอยู่ที่ได้มีการมีใส่ใจ และพัฒนาอาจารย์บุคลากรจากทางปตท. และทางรัฐบาล เพื่อร่วมมือกันพัฒนาเมืองเมืองนี้ให้เป็นต้นแบบเมืองในอนาคตที่สามารถเชื่อมโยงมายังแผนผังเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ทางรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้จากการสร้างสนามบินอู่ตะเภา โดย Ai-Deas เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ Video ชุดนี้เพื่อนำเสนอภาพรวม และความน่าสนใจทั้งหมดของเมืองวังจันทร์วัลเลย์ให้กับทางรัฐบาล ได้ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อสำนักต่างๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับเมืองวังจันทร์วัลเลย์รวมถึงแผนผังการพัฒนาเมืองในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสนามบินอู่ตะเภา มีแผนแม่บทต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรอบๆเมืองวังจันทร์ ร้านอาหารที่เกิดขึ้น Ai-Deas มีส่วนในการสรุป และย่อยข้อมูลจุดต่างๆที่น่าสนใจในโซนที่แตกต่างกันภายในเมืองวังจันทร์แห่งนี้ให้ชัดเจนและกระชับมากที่สุด ด้วยข้อมูลที่มหาศาล แต่ระยะเวลาในการนำเสนอภายใน Video นั้นจะต้องกระชับแตะตรงจุด รวมถึงการรวบรวม Video Footage ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอภาพ อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการสร้างภาพจำลองของพื้นที่ต่างๆให้อยู่ในรูปแบบของ 3D Modeling หรือ 3D Animation เพื่อดึงดูดความสนใจและสามารถบอกให้ข้อมูลโดยรวมให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

 

Ai-Deas – Virtual meet Reality

ai.deasgroup@gmail.com

(66) 65 528 6259

 

コメント


bottom of page