top of page

Video EEC : Community Zone ( Wanchan Valley )
Client : PTT

Video Editing, 3D Modeling & 3D Animation

Community Zone ( Wanchan Valley ) หรือโซนเชิงพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในวังจันทร์วัลเล่ย์เมืองในอนาคตที่เป็นวิสัยทัศน์ของเมืองในอุดมคติจากปตท. โดยโซนแห่งนี้จะเป็นโซนที่อยู่ด้านหน้าสุดของโครงการวังจันทร์วัลเล่ย์ตั้งอยู่ใน อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง โดย Ai-Deas ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบร่วมกับทางปตท. เพื่อใช้เป็น Video ในการนำเสนอเกี่ยวกับโซน Community ที่รวบรวมห้างสรรพสินค้า, โรงแรม และโรงเรียนอยู่ด้วยกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นโซนที่มีความน่าสนใจในเชิงของการใช้งานที่หลากหลายรวมไปถึงรูปแบบของอาคารที่มีความน่าสนใจที่สามารถนำเสนอความเป็นเมืองแห่งอนาคตจากทางปตท.ได้ การออกแบบจุดต่างๆหรือ Feature ต่างๆที่สอดแทรกอยู่ภายในอาคารทั้งหมดในโซนนี้ ได้รับการวิจัยมาจากข้อมูลเชิงพาณิชย์จากทีมปตท. ส่งต่อมายัง Ai-Deas เพื่อออกแบบอาคารที่มีความเป็นอนาคตแต่ยังอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง ซึ่งถือได้ว่าเป็นความท้าทายที่ทาง Ai-Deas ได้รับมอบหมาย สำหรับการทำ 3D Modeling อาคารทั้งหมดภายในโครงการรวมถึงการตัดต่อวีดีโอกึ่ง 3D Animation ถือได้ว่าเป็น Video Animation ที่มีความยาวระดับหนึ่ง จึงทำให้มีความซับซ้อนในเชิงของการตัดต่อและการเขียนเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ โดยไม่สับสนต่อบุคคลธรรมดาทั่วไปที่สนใจข้อมูลของ Community Zone แห่งนี้ รวมไปถึงการดึงดูดนักลงทุนที่สนใจจากเข้ามาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวกับทางปตท.อีกเช่นกัน

Video EEC : Wangchan Valley
Client : PTT

Video Editing, Infographic & 3D Animation

วันจันทร์วัลเลย์ ( Wangchan Vallry ) หรือพื้นที่ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์เมืองในอนาคตของบริษัทปตท.ตั้งอยู่ในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง โดย Video ดังกล่าวเป็นการรวบรวม Feature ที่น่าสนใจต่างๆที่ถูกใช้งาน และติดตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองวังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งเมืองดังกล่าวนี้ได้ถูกพัฒนา และต่อยอดมาเป็นระยะเวลากว่าเกือบ 10 ปีแล้ว ซึ่งเป็นเมืองที่มีความน่าสนใจในเชิงธุรกิจการศึกษา และการเป็นอยู่ที่ได้มีการมีใส่ใจ และพัฒนาอาจารย์บุคลากรจากทางปตท. และทางรัฐบาล เพื่อร่วมมือกันพัฒนาเมืองเมืองนี้ให้เป็นต้นแบบเมืองในอนาคตที่สามารถเชื่อมโยงมายังแผนผังเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ทางรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้จากการสร้างสนามบินอู่ตะเภา โดย Ai-Deas เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ Video ชุดนี้เพื่อนำเสนอภาพรวม และความน่าสนใจทั้งหมดของเมืองวังจันทร์วัลเลย์ให้กับทางรัฐบาล ได้ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อสำนักต่างๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับเมืองวังจันทร์วัลเลย์รวมถึงแผนผังการพัฒนาเมืองในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสนามบินอู่ตะเภา มีแผนแม่บทต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรอบๆเมืองวังจันทร์ ร้านอาหารที่เกิดขึ้น Ai-Deas มีส่วนในการสรุป และย่อยข้อมูลจุดต่างๆที่น่าสนใจในโซนที่แตกต่างกันภายในเมืองวังจันทร์แห่งนี้ให้ชัดเจนและกระชับมากที่สุด ด้วยข้อมูลที่มหาศาล แต่ระยะเวลาในการนำเสนอภายใน Video นั้นจะต้องกระชับแตะตรงจุด รวมถึงการรวบรวม Video Footage ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอภาพ อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการสร้างภาพจำลองของพื้นที่ต่างๆให้อยู่ในรูปแบบของ 3D Modeling หรือ 3D Animation เพื่อดึงดูดความสนใจและสามารถบอกให้ข้อมูลโดยรวมให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

Video EEC : Thailand 4.0
Client : EEC ( Eastern Economic Corridor )

Video Editing, Infographic & 3D Animation

Video นำเสนอภาพรวมและวิสัยทัศน์โครงการเมืองในอนาคตจากทาง EEC ใน Video ชุดนี้เป็นการนำเสนอศักยภาพของเมืองในอนาคตที่น่าสนใจในมุมมองต่างๆของการสร้างเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่ง โดยความน่าสนใจและความท้าทายของ Video นี้คือการเลือกภาพประกอบที่มีความน่าสนใจ และสามารถเข้าใจได้โดยง่ายกับผู้ที่ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลโครงการนี้ โดย Ai-Deas ได้รับมอบหมายให้เป็นเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนของการตัดต่อ Video และกำกับภาพที่ใช้นำเสนอทั้งหมดภายใน Video ชุดนี้ รวมไปถึงการจัดทำในส่วนของ Graphic ที่ใช้ในการประกอบการอธิบายทั้งหมดภายใน Video และการขึ้น 3D Modeling รูปแบบของเมืองจำลองภาพเสมือนจริง ที่สามารถนำเสนอให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจได้ โดย Ai-Deas ได้ตีโจทย์จากวิสัยทัศน์และเป้าหมายของเมืองใหม่เมืองนี้ ให้มีความน่าสนใจและดึงศักยภาพในจุดต่างๆที่ควรนำเสนอให้คนทั่วไปได้รับทราบให้กระชับและตรงจุดมากที่สุด

Video : LX Building
Client : King Mongkut's University of Technology Thonburi

Video Editing, 3D Modeling & 3D Animation

LX Building คืออาคารเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นอาคารที่ใหม่ที่สุด และทันสมัยที่สุดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดย Ai-Deas ได้มีโอกาสในการจัดทำ 3D Modeling จำลองอาคารแห่งนี้เพื่อใช้นำเสนอ ในรูปแบบของ Video Presentation อาคาร โดยทาง Ai-Deas ได้เริ่มตั้งแต่การสร้าง 3D Modeling จำลองจากข้อมูลในรูปแบบของ Plan Drawing ซึ่ง 3D Modeling ดังกล่าวต่อมาไปใช้ในการนำไปเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้าง 3D Animation เพื่อใช้เป็น Video Footage หลักของการนำเสนอนี้ รวมไปถึงการจัดทำ Video Editing สัมภาษณ์ผู้บริหารทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกแบบและการวิจัยในการสร้างอาคารแห่งนี้

Video : Waste to Value
Client : UPCYDE  ( Greentech Startup )

Video Editing, 3D Modeling & 3D Animation

3D Animation ที่นำเสนอ Concept แนวความคิด เรื่องการผลิต และพัฒนา Product โดยการ Upcycling เป็น Sustainable Materials เพื่อโชว์วิสัยทัศน์ความน่าสนใจในการคิด และออกแบบ Finished Goods ที่ผลิตมาจาก Natural Resources โดย Ai-Deas ได้คิดกระบวนการนำเสนอในรูปแบบของ Storyboard การเล่าเรื่องจากต้นจนจบ รวมไปถึงกระบวนการผลิต และการออกแบบแนวคิดเพื่อสร้างเป็น Finished Goods แต่ยังคงไว้ซึ่ง Mood ที่มีความเป็นมิตรต่อผู้ชม และเข้าใจการผลิตลำดับขั้นตอนได้โดยง่าย เน้นความเป็น User Friendly เข้าถึงผู้คนได้ง่าย เนื่องจาก 3D Animation ดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อนำเสนอต่อบุคคลทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีความรู้เชิงลึกในการผลิต อีกทั้ง Ai-Deas ยังได้ทำการ Video Editing และจัดทำ 3D Animation ตลอดทุกรายละเอียด และกระบวนการ

bottom of page